All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | This year (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2014 All time Petition nameCreated
395 456 395 456 Free iranian soldiers (Closed)
  این موزه  با تشکر از همه ملت ایران بخصوص هنرمندان و ورزشکاران ، دانشگاهیان  و همه اقشار ملت ایران که همبستگی خود را با این عزم ملی نشان دادند نتیجه نهایی آمار امضاهای ثبت شده در دو سامانه رایانه ای  موزه صلح تهران و پیامکی برنامه نود را بشرح زیر  اعلام کرد تعداد امضاهای ثبت شده در سایت موزه صلح تهران 392303  عدد تعداد پیامکهای برنامه نود  1200012  عدد مجموع کلی   1592315   عدد در ضمن برای روشن ش...
Mar 07, 2014
40 201 40 201 Bevar DR Underholdningsorkesteret (Closed)
DR's ledelse har d. 8/9 meddelt, at DR UnderholdningsOrkesteret lukker pr. 1/1/2015 som led i en større spareplan. DRUO beskæftiger pt. 42 musikere samt det kunstneriske team, der står bag. Udover den katastrofe det er for musikerne at miste deres job, vil tabet af DRUO være et uerstatteligt tab for det danske kulturliv - der er simpelthen intet andet orkester, der vil kunne løfte de 75 års kultur...
Sep 08, 2014
40 201 40 201 Save the Danish National Chamber Orchestra (Closed)
The Danish Broadcasting Corporation (DBC) has announced that it will shut down the Danish National Chamber Orchestra (DNCO) on January 1st 2015 due to budget cuts. The DNCO employs 42 musicians as well as the artistic team working with them. In Denmark, the DNCO is mostly known for its groundbreaking work in bridging the gap between classical and popular music. Under the direction of their world-...
Sep 08, 2014
25 641 26 543 Keep 19 Kids and Counting on TLC!
Let's petition TLC to keep the show 19 Kids and Counting on! There's a petition going around trying to get this amazing show cancelled. This family has brought inspiration to so many people including myself. With all of the disfunctional shows on TV and yes I am guilty of watching them, this show is about an amazing family that inspires me to be the best mother and wife that I can be. I am not the...
Nov 19, 2014
16 461 16 463 EKKI draga umsóknina tilbaka
Við undirrituð skorum á Alþingi og ríkisstjórn að draga ekki tilbaka með formlegum hætti ESB-aðildarumsókn Íslands nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.   ===== skilaboð frá upphafsmanni: Ég vil benda á að í gærkvöld fór af stað ÖNNUR undirskriftasöfnun, með mjög svipaðri áskorun en ekki samhljóða, sem hafði verið í undirbúningi nú um helgina. Ég vil eindregið hvetja ykkur öll til að fara á...
Feb 23, 2014
15 670 65 727 Stop Talvivaara/Terrafame mining disaster
For the rivers and lakes - Stop Talvivaara Finland is a land of tens of thousands of lakes and rivers. The Talvivaara polymetallic and uranium mine in Sotkamo was granted a license to mine nickel in 2006. Talvivaara has since proven itself to be a hazard for water systems on both sides of the watershed. Talvivaara mine has exceeded both estimated and permitted levels of emissions by multiple a...
Mar 29, 2012
15 670 65 727 Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara
English visitor - look in the end of the page =============================================== STOP TALVIVAARA -VESISTÖJEN PUOLESTA Suomi on kymmenien tuhansien järvien ja jokien maa. Talvivaaran Nikkeli/monimetalli- ja uraanikaivos Sotkamossa on uhka sekä Oulujoen vesistölle että Vuoksen vesistölle vedenjakajan molemmin puolin. Talvivaaran kaivos on ylittänyt lupaprosessissa ennakkoon arvio...
Mar 29, 2012
15 549 15 585 Children For The Children کمپین کودکان برای کودکان
To: UN Secretary General Ban Ki-Mon  In the Name of God  The honorable UN Secretary General Ban Ki-Mon, Children for the Children The world’s children’s wish for Gaza’s children: A peaceful future without bombs and siege. GAZA2014.IR  با  وارد کردن مشخصات  خواسته شده  امضای  ایمیلی خود را ثبت کنید...
Aug 02, 2014
12 792 13 045 UKIDANJE KANTONA U FBiH
Ukidanje kantona u FBiH, a njihove nadležnosti prenijeti na općine i jednim dijelom na Federaciju BiH. Time bi prije svega bile ostvarene milionske uštede i unaprijeđena funkcionalnost institucija. Brojni ministri, savjetnici, kantonalne skupštine, službe  ne bi više bili potrošači budžeta koji pune građani....
Jun 01, 2013
12 792 13 045 The abolition of cantons in FBiH
The abolition of cantons in FBiH and their responsibilities transfer to the municipalities and partly in the Federation BiH. This will  generate hundreds of millions savings and improve functionality of institutions. A  number of ministers, advisors, cantonal assemblies, services would not be consumers of budget which citizens full....
Jun 01, 2013
11 065 11 068 Stoppum Julien Blanc!
Við kærum okkur ekki um að fá ofbeldismanninn Julien Blanc inn í landið okkar. Hann hefur tilkynnt á vefsíðu sinni að hann sé væntanlegur til Íslands 11.-13.júní 2015 til að halda námskeið fyrir karlmenn um hvernig sé best að ná sér í konur, niðurlægja þær og láta þær hlýða. Þetta er maður sem gerir í því að "kenna" körlum hvernig þeir eigi að taka konur til að misnota þær, niðurlægja, nauðga og...
Nov 18, 2014
9 680 9 680 Red nattoget fra Danmark til Europa (Closed)
At rejse med tog er miljøvenligt, hurtigt og komfortabelt. På lidt længere distance mellem landene i Europa er det ekstra vigtigt at have alternativer til energifrådsende flytrafik. Derfor er det smart at sætte sig ind i et tog om aftenen, sove i toget, og være fremme forskellige steder i Europa næste morgen. Nattoget er ikke kun en del af fortiden, nattoget er også en del af fremtidens transport....
Jul 10, 2014
9 680 9 680 Erhaltet den Nachtzug von Europa nach Dänemark (Closed)
Bahnfahren ist umweltfreundlich, schnell und komfortabel. Auf den etwas längeren Entfernungen zwischen den Ländern in Europa ist es besonders wichtig eine Alternative zum energieverschwendenden Flugverkehr zu haben. Daher ist es schlau sich am Abend in einen Zug zu setzen, im Zug zu schlafen, und am nächsten morgen irgendwo in Europa anzukommen. Der Nachtzug ist nicht nur ein Teil der Vergangenhei...
Jul 10, 2014
9 680 9 680 Save the night train from Denmark to Europe (Closed)
Travelling by train is environmentally friendly, fast and comfortably. In the long distance between the countries of Europe, it is extra important to have alternatives to energy-guzzling air travel. Therefore, it is smart to enter a train in the evening, sleep on the train, and arrive around Europe next morning. The night train is not only a part of the past; the night train is also part of the fu...
Jul 10, 2014
9 680 9 680 Savu la noktajn trajnojn de Danio al Eŭropo (Closed)
Vojaĝado per trajno estas medi-kongrua, rapida kaj komforta. Sur pli longaj distancoj kiel ekz-e inter la eŭropaj grandurboj estas ege grave havi alternativon al la multe pli energi-disipa aviadila trafiko. Estas oportune entrajniĝi vespere, dormi, kiam la trajno veturas, kaj alveni al la celo venontmatene. La nokta trajno ne nur estas parto de la estinteco, sed ankaŭ  parto de la trafiko de la es...
Jul 10, 2014
8 820 20 701 Keine Musikwüste in Basel! (Closed)
PETITION  an den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   >>zum unterschreiben bitte ganz nach unten scrollen<< Am 1. September 2014 wurden seit Jahren in Basel wohnende Musikerinnen und Musiker darüber informiert, dass sie die Schweiz verlassen müssen. Hintergrund ist eine Praxisänderung beim Bundesamt für Migration.   Diese Praxisänderung ist für professionelle Musikerinnen und Musik...
Dec 03, 2014
8 820 20 701 No music desert in Basel! (Closed)
>>please scroll down and sign below<<   Petition to the government of Basel-Stadt   On September 1, 2014, musicians who had been living and working in Basel for years were informed that they would have to leave Switzerland. The reason given was a change in policy at the Federal Office for Migration.  This change in policy makes entirely unrealistic demands on professional musicians: al...
Dec 03, 2014
8 820 20 701 No a un desierto musical en Basilea! (Closed)
Petición al Consejo Gubernamental del cantón Basilea-Ciudad >>Bajad por favor hasta el final de la página, y firmad la petición << El 1 de Septiembre de 2014 una importante cantidad de músicos que viven desde hace ya años en Basilea, recibieron la noticia de que deben abandonar Suiza.  El trasfondo de esto es un cambio de la aplicación de la ley por parte de la Oficina Federal de Migra...
Dec 03, 2014
8 820 20 701 Non au désert musical à Bâle! (Closed)
>>S'il vous plaît, signez la pétition au bas de ce document<<  Pétition à l'attention du gouvernement de Bâle-Ville Le 1er septembre 2014, des musiciens résidant à Bâle depuis des années ont été informés qu'ils doivent quitter la Suisse. La raison en arrière-plan est un changement de politique à l'Office fédéral des Migrations. Ce changement de pratique est complètement inadaptée au...
Dec 03, 2014
8 820 20 701 No al deserto musicale a Basilea! (Closed)
Petizione al Consiglio del Governo del cantone Basilea-Città >> Per favore, scorrete fino in fondo alla pagina e firmate la petizione<< Il 1 settembre 2014 diversi musicisti da anni residenti a Basilea, hanno ricevuto la notizia che avrebbero dovuto lasciare la Svizzera allo scadere del loro permesso di soggiorno. Alla base di questa decisione c’è un cambio nell’applicazione della leg...
Dec 03, 2014
8 820 20 701 バーゼルを音楽の荒野にしないで! (Closed)
  バーゼル市参事官に対する請願書:Petition この請願書は、どなたでも署名することができます。バーゼル外、スイス国外に居住する方、外国籍の方、未成年の方、法律に関わる方など、すべての方のご協力が助けとなります。ご署名はページの最後にて、「署名する」ボタンをクリックして完了です。     2014年9月1日、バーゼルに何年間も住み、働いて来た音楽家たちは、突然、スイスを去らなければならないと知らされました。その理由は、移民庁の慣行変更*と告げられました。     *法律解釈、あるいは実施要項の変更で、法律自体は変更されていない。   この慣行変更では、プロフェッショナルな音楽家に対して、全く非現実的な要求がつきつけられています。最たるものは、居住許可を申請するためには、EU圏外のすべての音楽家は、一カ所の雇用主のもとで75%以上の雇用**を明示しなければいけない、というものでした。他...
Dec 03, 2014
8 820 20 701 Diga não a um deserto musical em Basileia! (Closed)
Petição ao governo cantonal de Basileia >>favor rolar a tela e assinar abaixo<<  Em 1. de setembro de 2014, músicos que vivem e trabalham em Basileia há  anos foram informados que teriam que deixar a Suíça, por razão de uma mudança na prática administrativa do Serviço Federal de Imigração. Tal mudança trouxe exigências inatingíveis a profissionais liberais da música, dentre as quais a...
Dec 03, 2014
7 387 7 413 We don't pay tax on the Internet!
We don't pay tax on the Internet! The index revealed a new Article to the Hungarian government wants to introduce a tax on Internet and the enormous proportions! "Started gigabyte will be HUF 150 new Internet tax, which the service provider must pay, according to a submitted today tax code package. Shall be paid to the State under the tax flow, so download and upload applies to both and then, i...
Oct 21, 2014
7 387 7 413 Nem fizetjük ki az internetadót!
Az index egy legújabb cikkéből kiderült, hogy a Magyar kormány internetadót akar bevezetni, és az hatalmas méreteket ölt! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fidesz(2008): "Az internet megadóztatása egyértelműen felesleges, átgondolatlan és rossz". ---------------------------------------...
Oct 21, 2014
7 124 7 309 Justice for Baby Elephant, Agam
PETISI keadilan untuk Gajah Agam (Please sign & share) #Justice4Agam  Justice for agam video: https://www.youtube.com/watch?v=Ip3F41m0iJo&feature=youtu.be   Indonesia version KEPADA YTH 1. PRESIDEN RI, IR. H. JOKO WIDODO 2. MENTERI KEHUTANAN RI, SITI NURBAYA   Agam - bayi gajah Sumatera berusia 2 tahun dinyatakan mati pada 26 Oktober 2014 akibat cedera tulang panggul yang dideritanya s...
Nov 09, 2014
6 899 6 904 Slítum stjórnmálasambandi við Ísrael
Við undirrituð hvetjum íslensk stjórnvöld til að slíta nú þegar stjórnmálasambandi við Ísrael vegna nýjustu atburða á Gaza. Jafnvel þótt viðurkenndur sé réttur Ísraels til að snúast til varnar gegn hryðjuverkaárásum þykir okkur augljóst að hernaður Ísraels nú fari langt fram úr því sem eðlilegt getur talist. Með þeim hernaði hafa Ísraelsmenn nú þegar drepið hundruð saklausra óbreyttra borgara. Þar...
Jul 21, 2014
6 512 6 518 dailymail.co.uk/floodpetition
money needed here not for ridiculous schemes abroad, charity beging AT HOME...
Feb 11, 2014
6 337 6 343 Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu)
Bottom of Form Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) Petition We are asking for your help and your signature on our petition. The striking Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) is being irresponsible towards its members and the country. They need to stop this madness !!! People are hungry, children are not going to school, businesses are closing and cr...
Mar 27, 2014
6 197 7 464 Petition against dog fights
Dog fighting is a type of blood sport, generally defined as pitting two game dogs against one another in a ring or a pit for theentertainment of the spectators or the gratification of the dogfighters, who are sometimes referred to as dogmen.[1] In rural areas, dog fights are often staged in barns or outdoor pits; in urban areas, fights may occur in garages, basements, warehouses, abandoned buildin...
Aug 26, 2014
6 197 7 464 Peticija PROTI pasjim borbam
Na dan prihajajo srhljive podrobnosti pasjih borb, v katerih psi trpijo, mučitelji pa služijo mastne denarje. To poletje so javnost razburili fotografije in posnetki pasjih bojev. Mariborčanka, ki je na ruskih nezakonitih spletnih straneh predstavila svojega zmagovitega pitbula, pa je izzvala množičen odziv na družbenih omrežjih. Pobuda Ustavimo pasje borbe je pri državnih uradnikih in policiji,...
Aug 26, 2014
5 197 5 389 THIS IS A PETITION TO REMOVE LAURA GLADING FROM OFFICE
"Article Vlll removal of national officer president APFA-Laura Glading." In accordance with article Vlll section, ( sub paragraph A (2)),  of the APFA constitution, we, the undersigned flight attendants, represented by the Association of Professional Flight Attendants (APFA) union, call for the immediate removal of the APFA union president, Laura Glading, from her position as union president.    ...
Oct 04, 2014
5 008 5 020 We welcome H.H. Dalai Lama to Norway and to the Norwegian Parliament
H.H Dalai Lama is visiting Norway from 7 - 10th of may 2014. Some of Norway's most prominent top leaders are about to give in to pressure from China, and will not meet H.H Dalai Lama due to the economical risk that this may cause to our state. The presidency has also denied those of the Parliaments memebers who has accepted the invitation to meet H.H Dalai Lama, access to the "Lagtingssalen" where...
Apr 22, 2014
5 008 5 020 Vi ønsker H.H Dalai Lama velkommen inn på Stortinget
"Stortingets presidentskap – med stortingspresident Olemic Thommessen i spissen – sier blankt nei til å møte Tibets åndelige leder når han om drøye to uker besøker Oslo for å markere at det er 25 år siden han mottok Nobels fredspris (...) De politikerne som likevel drister seg til å snakke med den milde fredsprisvinneren, har fått et like blankt nei til å gjøre det i Lagtingssalen, en sal som elle...
Apr 22, 2014
4 744 4 835 stop dudley mosque
Please sign this people of dudley and every where else let's stop the new mosque being built in dudley people of dudley don't want this mosque let's put a stop to this but you must sign this to at least have a chance of stopping the mosque being built...
Nov 09, 2014
4 702 5 525 One Million to ban brutal massacre of Lions!
People are raising them.... Children play with these lion cubs in a petting zoo. Accustoming them to people and throwing them off their guard and fear... When they reach appropriate weight and size they are sedated and sentenced to death by well – paying tourist’s weapons. This is “CANNED HUNTING”. The most disgusting form to murder animals. In the recent six decades the number of lions has dr...
Jun 11, 2014
4 702 5 525 Egymillióan az Oroszlánok brutális mészárlásának betiltásáért!
Emberek nevelik őket, kölyökkorukban gyerekek játszanak velük állatsimogatókban. Emberekhez szoktatják őket, elaltatva félelmeiket. Amikor elérik az megfelelő súlyt és nagyságot, akkor benyugtatózva jól fizető, tehetős turisták fegyverei elé küldik őket... Canned Hunting, azaz Ketreces Vadászat. A legundorítóbb formája az állatok pusztításának! Az oroszlánok száma az elmúlt évtizedekben 400 eze...
Jun 11, 2014
4 673 4 675 Traffic lights between Barton Road & the A580 Lancaster Road
I need all your help in raising awareness and getting something done, to make sure so something as tragic as the loss of our family member Aaron Jones and his girlfriend Amy Hobson doesn't pass without any preventative action being taken. This needs to be a landmark last straw... PREVENTION needs to be put in place... like NOW!!! We want to avoid any other family suffering a loss like this.....
Jun 24, 2014
4 614 4 729 Petition To Condemn The Conviction of Karpal
Please provide your Name and IC Please tick "NO" at "Show your signature in public?" for NOT showing your signature to the public.  ...
Feb 28, 2014
4 606 9 415 WHEN GENOCIDE BECAME "FAMINE" : IRELAND, 1845 - 1850
WHEN GENOCIDE BECAME "FAMINE" : IRELAND, 1845 - 1850 This petition seeks your support for a campaign to: * Persuade relevant authors, editors and website content providers to stop using the word ‘Famine’ for what took place in Ireland between 1845 and 1850, and start using terms such as, "The Great Hunger" or 'An tOcras Mór' * To call on the Government of Ireland and its Ministers, and members of...
Jan 07, 2014
4 039 5 609 Stop social dumping (Closed)
STOP DE SOCIALE DUMPING IN DE TRANSPORTSECTOR STOP LE DUMPING SOCIAL DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT De transportsector in België wordt de laatste jaren geteisterd door sociale dumping-praktijken. Hierdoor verdwenen op enkele jaren bijna 4.000 jobs! En toch rijden er niet minder vrachtwagens op onze autosnelwegen, integendeel. Ces dernières années, le secteur du transport en Belgique est de plus...
Dec 04, 2013
3 717 3 752 Pela Proibição dos Rodeios em Bauru
Ilmos. Srs. Vereadores Bauruenses, Há exatos  quinze anos Bauru perdeu a  grande oportunidade  de se tornar um dos primeiros municípios  brasileiros a banir a prática dos rodeios, mas, infelizmente, preferiu perder o bonde da história. A lei municipal bauruense nº  4.428, de 26 de julho de 1999, baseada em um projeto de lei de autoria do vereador Antônio Garms, por meio dos incisos IV e V de seu...
Jul 24, 2014
3 689 3 689 Le maintien des subventions aux magazines scientifiques pour les jeunes (Closed)
Pour que le gouvernement de M. Couillard révise sa décision de couper les subventions aux publications BLD qui offrent des revues de vulgarisation scientifique aux jeunes. "Les jeunes du primaire ne constitueraient plus une clientèle visée par son programme, et les trois magazines produits par BLD ne répondraient plus adéquatement aux objectifs du nouveau programme de subvention" Que tous les adul...
Dec 12, 2014
3 689 3 689 Le maintien des subventions aux magazines scientifiques pour les jeunes. (Closed)
Pour que le gouvernement de M. Couillard révise sa décision de couper les subventions aux publications BLD qui offrent des revues de vulgarisation scientifique aux jeunes. "Les jeunes du primaire ne constitueraient plus une clientèle visée par son programme, et les trois magazines produits par BLD ne répondraient plus adéquatement aux objectifs du nouveau programme de subvention" Que tous les adul...
Dec 12, 2014
3 645 3 969 Stop killing stray dogs
خمام، شهری میان رشت و بندر انزلی، در این شبها قتلگاه سگ های خیابانی شد! همراه با آغاز دوباره ی سیر سگ کشی در کشور، عبور و مرور از ساعت 12شب به بعد در شهر خمام ممنوع گردیده دلیل این ممنوعیت کشتار سگ های خیابانی در این ساعت مقرر بیان شده! از تمامی دوستان برای جلوگیری از این جنایت سازماندهی شده بر علیه حقوق حیوانات طلب یاری داریم. آنچه از این حقیر بر می آمد، طراحی چند پوستر بود. کمی ها و کاستی ها را...
Mar 08, 2014
3 591 3 616 Save the Solstice Sunrise - Army Basing Plan for Larkhill
The Ministry of Defence has proposed a number of housing development sites in Larkhill, Wiltshire for personnel returning from Germany. Two of these sites lie across the Summer Solstice Sunrise alignment as seen from Stonehenge, directly in the "Sun Gap". We call upon the MoD to abandon plans to build on these two particular sites. Note: As well as signing this petition, please submit your object...
Mar 25, 2014
3 559 7 263 Petition against SAZAS (Closed)
SAZAS  is  parastate institution  and few people leading works against and the  contra interes of the  authors, Musician, and other thre of economy. SAZAS care for infrigment of the constitution. Leader of this constitution is Matjaz Zpan,  it is not  constitution of the Government or part of this  administration is only Society. it is only the link for  comparision who is Matjaz Zupan: https://ww...
Mar 04, 2013
3 559 7 263 Peticija protuv SAZAS-a (Closed)
SAZAS je udruženje, koje su osnovali   nekoliko ljudi, koji su zloupotrijebili  ustav republike SLovenije, koji se nanosi na autorska prava. Naime, autorska prava  znači  da nitko ne moče ukrasti  rad nekog autora, kao što je to učinio prijesednik tog udruženja, Matjaž Zupan: To jest osoba, koja bih trebala  štititi autorska prava a da pogledate kako to izgleda to je original  :https://www.youtub...
Mar 04, 2013
3 559 7 263 prepoved SAZAS -a pregon vpletenih, tudi pravnikov kateri delujejo na arhaičen način (Closed)
SAZAS ! Vsi vemo, da  to kar se dogaja ni v redu, da ni transparentnosti,sredstva katera  se  nakazujejo pristajajo na  neznanih naslovih, Avtorji moramo plačevati članarino 150 evrov to je po njihovem ceniku da bi nekateri dobili kakih 30 evrov tako imenovanega avtorskega honborarja. Gostinci kateri so vedno ( iz zgodovine je znano da so  bile nekoč terase hotelov, kavarne, razni bari opremljeni...
Mar 04, 2013
3 349 3 349 Plagijati i lažni doktorati (Closed)
  Peticija je od srede, 18. juna 2014 (18h po srpskom vremenu) zvanično zatvorena. Zahvaljujemo se na sjajnom odzivu, kako članovima naučne zajednice, tako i mnogobrojnim građanima koji su se javili da pruže pomoć i podršku u borbi za akademski integritet u Srbiji. O daljim koracima i razvoju događaja imaćete priliku da se informišete putem medija.   Mi, dolepotpisani univerzitetski profesori, d...
Jun 10, 2014
3 279 3 320 Petition against the legalization of school segregation
PETITION Racial or ethnic discrimination is prohibited in Hungary under Hungarian law (based on equal treatment and the promotion of equal opportunities legislation), and the European Union's obligations (Racial Equality Directive). Over the past 10 years, court decisions ruled and numerous studies have supported that school segregation on the basis of ethnicity and socio-economic background to b...
Nov 26, 2014
Facebook