امین

/ #14

May 18, 2016, 13:35

کسی که خودش را کد خدا می داند حق ندارد اموال یک ملت را تصاحب کند

Facebook