Guest

/ #19

May 18, 2016, 13:53

مرگ برآمریکا این بزرگترین درسی است که از رهبرم گرفتم با تفکر در ان دریافتم دولت امریکا هیچوقت دوست ما نخواهد شد مواظب این شیطان باشیم
Facebook