اعلام حمایت دانشجویان از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال دانشکده ی مامایی به دانشکده ی پزشکی

Statistics

DateSignatures
Jul 12, 2018 1
May 12, 2018 1
Mar 08, 2018 1
Mar 05, 2018 1
Mar 03, 2018 1
Mar 02, 2018 1
Mar 01, 2018 1
Feb 28, 2018 1
Feb 27, 2018 2
Feb 26, 2018 1
Feb 25, 2018 2
Feb 24, 2018 7
Feb 23, 2018 58
Feb 18, 2018 1
Feb 10, 2018 3
Feb 09, 2018 2
Feb 07, 2018 4
Feb 06, 2018 6
Feb 05, 2018 7
Feb 04, 2018 7
Feb 03, 2018 4
Feb 02, 2018 2
Feb 01, 2018 5
Jan 30, 2018 2
Jan 29, 2018 9
Jan 28, 2018 19
Jan 27, 2018 68
Jan 26, 2018 108
Jan 25, 2018 158
Jan 24, 2018 39

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook