اعلام حمایت جامعه مامائی از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال گروه های مامایی به دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

Statistics

DateSignatures
Jul 04, 2018 1
May 07, 2018 1
May 03, 2018 1
May 01, 2018 1
Apr 30, 2018 1
Apr 29, 2018 3
Apr 28, 2018 8
Apr 27, 2018 13
Apr 26, 2018 7
Apr 25, 2018 26
Apr 24, 2018 5
Apr 01, 2018 1
Mar 28, 2018 1
Mar 09, 2018 1
Mar 07, 2018 4
Mar 06, 2018 3
Mar 05, 2018 1
Mar 04, 2018 2
Mar 03, 2018 39
Mar 02, 2018 1
Mar 01, 2018 1
Feb 28, 2018 4
Feb 27, 2018 27
Feb 26, 2018 122
Feb 25, 2018 105
Feb 17, 2018 1
Feb 11, 2018 2
Feb 08, 2018 5
Feb 07, 2018 2

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook