اعتراض به بخشنامه جدید معاونت درمان در خصوص عدم استفاده از سونوگرافی توسط متخصصین زنان

Statistics

CitySignatures
DateSignatures
Mar 05, 2018 1
Feb 20, 2018 1
Feb 19, 2018 1

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook