Social movement of Iranians کمپین مردمی ایرانیان برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی اموال ملت ایران

Quoted post


Guest

#16

May 18, 2016, 13:45

آمریکا یک شیطان بزرگ است.و باید نابود شود.

Replies


Guest

#6308 Re:

2016-06-14 05:02:27

#16: -  down with amrican

 

ا

#6364 Re:

2016-06-14 07:43:36

#16: -  

 امريكا نابود نمي شود مگر ما مترقي و متمدن باشيم

Facebook