Petycja przeciw zmianie dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Zielona Góra, 11 grudnia 2017 r.

 

Szanowna Pani

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Z dniem 30 listopada br. zakończył się kontrakt Pana Tomasza Siemińskiego na stanowisku Dyrektora RCAK, na które został powołany Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 151/1796/12 z 22 listopada 2012 r. w wyniku wygranego konkursu.

Do tego czasu Regionalne Centrum Animacji Kultury nie otrzymało żadnych informacji  świadczących o tym, że planowana jest jakakolwiek zmiana w tym zakresie.  Nie rozumiemy, dlaczego, jeżeli takie zmiany były planowane, RCAK nie został na nie odpowiednio wcześniej przygotowany i w efekcie zostawiony bez dyrektora w newralgicznym dla instytucji  momencie.

Uważamy, że szczególnie w działalności instytucji publicznych, w tym instytucji kultury niezmiernie istotne jest, by dyrektorzy, którzy dobrze zarządzają, mieli możliwość kontynuacji zatrudnienia na kolejnych kadencjach,  tak aby instytucje przez nich kierowane nie przechodziły permanentnych rewolucji. Zwłaszcza w kluczowych dla nich momentach.

RCAK znajduje się obecnie właśnie w fazie zmiany, na którą składają się rozpoczęte inwestycje tj. „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług”, „Przebudowa i remont  budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”, „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku”.

Chcemy podkreślić, że inwestycje te nie są celem samym w sobie, miały natomiast doprowadzić do zmiany profilu funkcjonowania instytucji, której głównym założeniem jest realizacja zadań w obszarze współczesnej kultury w formie odpowiadającej współczesnym standardom. Jest to proces długofalowy, który już się rozpoczął i wszyscy jesteśmy jego uczestnikami!

Z uwagi na wieloletni charakter działalności Centrum – jako instytucji o znaczeniu regionalnym  stanowiącej ośrodek myśli, który statutowo wspiera proces edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, wyznaczającej kierunki działalności artystycznej lubuskim ośrodkom kultury, a także będącej partnerem merytorycznym, organizacyjnym i realizacyjnym  nieformalnych grup, organizacji pozarządowych i liderów społecznych – realizacja tego projektu będzie miała ogromny wpływ na podniesienie poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego mieszkańców lubuskiego. Stworzenie nowoczesnego ośrodka przyczyni się  do wzrostu kapitału intelektualnego mieszkańców regionu i ich cyfrowego rozwoju, co w efekcie poprawi ich jakość życia. Zyska na tym wizerunek województwa jako miejsca przyjaznego innowacyjności, wspierającego mądre, przemyślane i ukierunkowane na wieloletni rozwój przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze kultury. Rozbudowa i zmiana profilu Centrum to inwestycja, której wartość z upływającym czasem przełoży się na jakość regionu.

Istotny w tej sytuacji jest  fakt, że to Tomasz Siemiński jest inicjatorem i motorem całej zmiany i to on był do tej pory bezpośrednio zaangażowany we wszystkie inwestycje. Na dzień dzisiejszy jako jedyny posiada o nich pełną wiedzę. Wdrożenie się w tej sytuacji w materię realizowanych inwestycji wymagać będzie od zastępcy dyrektora, a także pozostałych pracowników RCAK wiele czasu. W naszej opinii obecna sytuacja personalna stanowi  zagrożenie dla prawidłowej realizacji inwestycji, a także celów statutowych instytucji.

Szanowna Pani Marszałek, na zakończenie pragniemy nadmienić, że swoje stanowisko wyraziliśmy po to, by nie dopuścić do zaprzepaszczenia odważnych projektów i wartościowych zmian, jakie udało się zainicjować, wypracować i rozpocząć w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, a tym samym w naszym regionie, pod kierunkiem dotychczasowego Dyrektora – Pana Tomasza Siemińskiego.

Ośmielamy się także zadać, miejmy nadzieję,  nie retoryczne pytanie: kto i czym wypełni nowe mury RCAK po zakończeniu inwestycji, jeżeli w tej sytuacji w ogóle uda się je zakończyć? Czy zaistniałą sytuację mamy odczytywać jako znak, że kontynuacji zapoczątkowanych przez nas wszystkich zmian nie będzie?

W świetle powyższych faktów apelujemy o zrewidowanie Państwa planów dotyczących NASZEJ instytucji i o niezwłoczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, która jest wyjątkowo niekorzystna zarówno dla dyrektora RCAK – Tomasza Siemińskiego, pracowników, samej instytucji, jej partnerów, odbiorców jej działań, a także dla Państwa. Zwracamy się także o podjęcie stosownych kroków w celu umożliwienia RCAK skutecznej kontynuacji poczynionych zobowiązań i realizacji celów statutowych.

Załoga RCAK        


Agnieszka Baszczak, zastępca dyrektora, Regionalne Centrum Animacji Kultury    Contact the author of the petition

Sign this Petition


OR

The author of the petition will see all the information you provide on this form.
Facebook