درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی فجایع حج ۹۴ (Multilingual)

Statistics

CitySignatures
مشهد (Iran) 1136
نیشابور (Iran) 418
Tehran (Iran) 373
تهران (Iran) 227
mashhad (Iran) 191
شهرکرد (Iran) 155
بجنورد (Iran) 117
شیراز (Iran) 113
شهركرد (Iran) 88
Sari (Iran) 73
Birjand (Iran) 71
آمل (Iran) 60
Neyshabour (Iran) 59
shahre kord (Iran) 47
امل (Iran) 46
Tpiad (Iran) 45
فريدن (Iran) 38
تنكابن (Iran) 37
karaj (Iran) 33
کرج (Iran) 29
بابل (Iran) 28
bojnourd (Iran) 27
Neishabour (Iran) 25
gonbad (Iran) 24
قم (Iran) 24
تنکابن (Iran) 24
Neyshabur (Iran) 23
TORBAT JAM (Iran) 23
تربت جام (Iran) 23
بروجرد (Iran) 22
اصفهان (Iran) 22
بیرجند (Iran) 21
Borujerd (Iran) 19
شيراز (Iran) 19
گنبد کاووس (Iran) 19
qom (Iran) 18
فریدن (Iran) 18
GONBAD KABOOS (Iran) 18
گنبدکاووس (Iran) 17
Shiraz (Iran) 16
Nieshaboor (Iran) 16
زاهدان (Iran) 15
Ghaemshahr (Iran) 15
khorramabad (Iran) 15
Esfahan (Iran) 13
shahrekord (Iran) 13
پل سفید (Iran) 12
mashad (Iran) 12
Babol (Iran) 12
Isfahan (Iran) 11
Rasht (Iran) 10
Amol (Iran) 10
رشت (Iran) 9
فریمان (Iran) 9
بوئین و میاندشت (Iran) 9
گرگان (Iran) 8
Kerman (Iran) 8
kermanshah (Iran) 8
تایباد (Iran) 8
شاهرود (Iran) 8
كرمان (Iran) 8
بندر ترکمن (Iran) 8
Toronto (Canada) 7
اميركلا (Iran) 7
Isfehan (Iran) 7
los angeles (United States) 7
ساری (Iran) 7
Yazd (Iran) 7
Tonkabon (Iran) 6
Gorgan (Iran) 6
Edmonton (Canada) 6
Broujerd (Iran) 6
ارومیه (Iran) 6
shahreza (Iran) 5
hamedan (Iran) 5
tabriz (Iran) 5
Irvine (United States) 5
DateSignatures
Sep 10, 2017 1
Jun 27, 2017 1
May 23, 2017 8
Apr 19, 2017 1
Apr 15, 2017 1
Apr 06, 2017 1
Mar 25, 2017 1
Mar 17, 2017 1
Mar 16, 2017 3
Mar 11, 2017 1
Mar 10, 2017 1
Mar 08, 2017 4
Mar 07, 2017 1
Mar 05, 2017 1
Mar 04, 2017 1
Feb 25, 2017 1
Feb 21, 2017 6
Feb 20, 2017 17
Feb 18, 2017 2
Feb 17, 2017 9
Feb 16, 2017 25
Feb 14, 2017 2
Feb 12, 2017 11
Feb 11, 2017 2
Feb 10, 2017 1
Feb 09, 2017 1
Feb 08, 2017 13
Feb 07, 2017 24
Feb 06, 2017 31
Feb 05, 2017 11
Feb 04, 2017 24
Feb 03, 2017 24
Feb 02, 2017 10
Feb 01, 2017 20
Jan 31, 2017 47
Jan 30, 2017 18
Jan 29, 2017 4
Jan 28, 2017 11
Jan 27, 2017 12
Jan 26, 2017 4
Jan 25, 2017 6
Jan 24, 2017 13
Jan 23, 2017 90
Jan 22, 2017 51
Jan 21, 2017 19
Jan 20, 2017 130
Jan 19, 2017 90
Jan 18, 2017 116
Jan 17, 2017 229
Jan 16, 2017 392
Jan 15, 2017 69
Jan 14, 2017 309
Jan 13, 2017 125
Jan 12, 2017 393
Jan 11, 2017 405
Jan 10, 2017 472
Jan 09, 2017 779
Jan 08, 2017 162
Jan 07, 2017 212
Jan 06, 2017 17

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook