اعتراض به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص عدم افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی و درخواست مخالفت با آن در صحن علنی

Statistics

CitySignatures
Tehran (Iran) 246
تهران (Iran) 84
Shiraz (Iran) 81
Zanjan (Iran) 64
Tabriz (Iran) 62
Isfahan (Iran) 47
Mashhad (Iran) 45
Kermanshah (Iran) 42
ardabil (Iran) 42
Ahvaz (Iran) 35
rasht (Iran) 34
Urmia (Iran) 32
Qazvin (Iran) 31
Zahedan (Iran) 29
Yazd (Iran) 29
شیراز (Iran) 28
sari (Iran) 27
ilam (Iran) 27
اصفهان (Iran) 26
Arak (Iran) 26
sanandaj (Iran) 25
Kerman (Iran) 23
Fasa (Iran) 23
Kashan (Iran) 22
اهواز (Iran) 20
Bushehr (Iran) 18
Yasuj (Iran) 18
Qom (Iran) 17
رشت (Iran) 16
Babol (Iran) 15
hamadan (Iran) 15
Gorgan (Iran) 15
تبریز (Iran) 14
ساری (Iran) 14
ایلام (Iran) 13
Hamedan (Iran) 13
یاسوج (Iran) 13
زنجان (Iran) 13
Shahrekord (Iran) 13
Bandar abbas (Iran) 13
اردبیل (Iran) 13
بندرعباس (Iran) 13
Birjand (Iran) 12
Khorramabad (Iran) 12
یزد (Iran) 12
ارومیه (Iran) 12
قم (Iran) 12
زاهدان (Iran) 11
کرمانشاه (Iran) 11
zabol (Iran) 11
مشهد (Iran) 11
Gonabad (Iran) 11
کاشان (Iran) 10
گرگان (Iran) 10
جهرم (Iran) 10
Jahrom (Iran) 10
Abadan (Iran) 9
سنندج (Iran) 9
بابل (Iran) 9
Semnan (Iran) 8
BandarAbbas (Iran) 8
بوشهر (Iran) 8
Sabzevar (Iran) 8
خرم آباد (Iran) 8
Dezful (Iran) 8
Rafsanjan (Iran) 8
Karaj (Iran) 8
شهرکرد (Iran) 7
کرمان (Iran) 7
کرج (Iran) 7
Bojnurd (Iran) 7
سبزوار (Iran) 7
اراک (Iran) 6
قزوين (Iran) 6
قزوین (Iran) 6
Shahroud (Iran) 6
همدان (Iran) 6
Ahwaz (Iran) 5
بیرجند (Iran) 5
Behbahan (Iran) 5
شاهرود (Iran) 5
بجنورد (Iran) 5
jiroft (Iran) 5
Bam (Iran) 5
DateSignatures
Feb 19, 2018 1
Feb 17, 2018 3
Feb 16, 2018 1
Feb 14, 2018 2
Feb 13, 2018 1
Feb 12, 2018 2
Feb 11, 2018 0
Feb 10, 2018 4
Feb 09, 2018 2
Feb 08, 2018 6
Feb 07, 2018 2
Feb 06, 2018 3
Feb 05, 2018 1
Feb 04, 2018 5
Feb 03, 2018 9
Feb 02, 2018 10
Feb 01, 2018 6
Jan 31, 2018 9
Jan 30, 2018 16
Jan 29, 2018 15
Jan 28, 2018 17
Jan 27, 2018 62
Jan 26, 2018 34
Jan 25, 2018 76
Jan 24, 2018 108
Jan 23, 2018 201
Jan 22, 2018 362
Jan 21, 2018 499
Jan 20, 2018 529
Facebook