نامه به شورای محترم نگبهان در خصوص مستثنی شدن اعضاء هیات علمی و قضات از شمول سقف پاداش بازنشستگی و مالیات پلکاتی

Statistics

CitySignatures
Tehran (Iran) 262
تهران (Iran) 89
Shiraz (Iran) 86
Zanjan (Iran) 66
Tabriz (Iran) 63
Isfahan (Iran) 52
Mashhad (Iran) 47
Kermanshah (Iran) 46
ardabil (Iran) 44
rasht (Iran) 37
Ahvaz (Iran) 36
Urmia (Iran) 35
Yazd (Iran) 33
Qazvin (Iran) 32
شیراز (Iran) 30
Zahedan (Iran) 29
اصفهان (Iran) 28
sari (Iran) 28
Arak (Iran) 27
ilam (Iran) 27
Kerman (Iran) 25
سنندج (Iran) 25
Fasa (Iran) 24
Kashan (Iran) 23
اهواز (Iran) 20
Bushehr (Iran) 19
Qom (Iran) 18
Yasuj (Iran) 18
رشت (Iran) 16
Babol (Iran) 16
hamadan (Iran) 15
ساری (Iran) 15
تبریز (Iran) 15
Gorgan (Iran) 15
Hamedan (Iran) 14
Zanjan (Iran) 14
ارومیه (Iran) 14
بندرعباس (Iran) 13
یاسوج (Iran) 13
Khorramabad (Iran) 13
اردبیل (Iran) 13
یزد (Iran) 13
مشهد (Iran) 13
قم (Iran) 13
ایلام (Iran) 13
Shahrekord (Iran) 13
Bandar abbas (Iran) 13
Birjand (Iran) 12
Jahrom (Iran) 12
zabol (Iran) 12
کرمانشاه (Iran) 12
زاهدان (Iran) 11
Gonabad (Iran) 11
گرگان (Iran) 11
جهرم (Iran) 10
بوشهر (Iran) 10
کاشان (Iran) 10
Sabzevar (Iran) 10
Semnan (Iran) 9
سنندج (Iran) 9
خرم آباد (Iran) 9
Abadan (Iran) 9
بابل (Iran) 9
Rafsanjan (Iran) 8
Karaj (Iran) 8
Dezful (Iran) 8
کرمان (Iran) 8
BandarAbbas (Iran) 8
قزوین (Iran) 7
سبزوار (Iran) 7
شهرکرد (Iran) 7
Bojnurd (Iran) 7
کرج (Iran) 7
Shahroud (Iran) 6
بجنورد (Iran) 6
قزوين (Iran) 6
همدان (Iran) 6
اراک (Iran) 6
Behbahan (Iran) 5
شاهرود (Iran) 5
بیرجند (Iran) 5
jiroft (Iran) 5
Ahwaz (Iran) 5
Bam (Iran) 5
DateSignatures
Sep 07, 2018 1
May 30, 2018 1
Apr 15, 2018 1
Mar 30, 2018 1
Mar 04, 2018 1
Mar 03, 2018 1
Mar 01, 2018 1
Feb 28, 2018 1
Feb 27, 2018 2
Feb 26, 2018 14
Feb 25, 2018 64
Feb 24, 2018 7
Feb 23, 2018 5
Feb 21, 2018 2
Feb 19, 2018 1
Feb 17, 2018 3
Feb 16, 2018 1
Feb 14, 2018 2
Feb 13, 2018 1
Feb 12, 2018 2
Feb 11, 2018 0
Feb 10, 2018 4
Feb 09, 2018 2
Feb 08, 2018 6
Feb 07, 2018 2
Feb 06, 2018 3
Feb 05, 2018 1
Feb 04, 2018 5
Feb 03, 2018 9
Feb 02, 2018 10
Feb 01, 2018 6
Jan 31, 2018 9
Jan 30, 2018 16
Jan 29, 2018 15
Jan 28, 2018 17
Jan 27, 2018 62
Jan 26, 2018 34
Jan 25, 2018 76
Jan 24, 2018 108
Jan 23, 2018 201
Jan 22, 2018 362
Jan 21, 2018 499
Jan 20, 2018 529

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook