اعتراض به مصوبه غیر قانونی کمیسیون تلفیق در خصوص عدم افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی و درخواست مخالفت با آن در صحن علنی

Statistics

DateSignatures
Mar 19, 2018 1
Feb 25, 2018 1
Feb 24, 2018 1
Feb 23, 2018 2
Feb 22, 2018 2
Feb 20, 2018 2
Feb 19, 2018 1
Feb 18, 2018 2
Feb 17, 2018 3
Feb 15, 2018 2
Feb 14, 2018 2
Feb 13, 2018 1
Feb 12, 2018 6
Feb 11, 2018 5
Feb 10, 2018 3
Feb 09, 2018 4
Feb 08, 2018 6
Feb 07, 2018 10
Feb 06, 2018 20
Feb 05, 2018 2
Feb 04, 2018 6
Feb 03, 2018 6
Feb 02, 2018 5
Feb 01, 2018 4
Jan 31, 2018 7
Jan 30, 2018 13
Jan 29, 2018 20
Jan 28, 2018 65
Jan 27, 2018 102
Jan 26, 2018 139
Jan 25, 2018 256
Jan 24, 2018 304
Jan 23, 2018 615
Jan 22, 2018 323

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook